success

שלב שלישי

הקובץ התקבל במערכת!

לאחר ששידרנו עבורכם בפורטל את קובץ האקסמל במבנה האחיד, היצרן יעביר לכם המעסיקים בתוך 3 שעות , קובץ היזון חוזר ראשוני. אנו נקבל עבורכם את דוח ההיזון החוזר הראשוני ונציג את משמעותו במסכים הבאים


לאחר ניתוח הקובץ ישנן שלוש אופציות:

אופציה שניה

הקובץ נמצא לא תקין מבחינת המבנה האקסמל לחלוטין, כל הקובץ לא נקלט – תצטרכו לעבור את תהליך שידור הקובץ שוב.
(כנראה לא השתמשת בתוכנה של טריניטי – אצלנו המבנה תמיד תקין!)

אופציה שלישית

הקובץ ששודר נמצא תקין מבחינת מבנה האקסמל שלו, אולם, ישנן בו רשימות שאינן תקינות מהבחינה הטכנית. לפניך שלוש אשרויות טיפול בבעיה :
1. ביטול כל הקובץ בכללותו ושידור של קובץ חדש לאחר תיקון הרשומות השגויות.
2. להתעלם מהרשומות השגויות בקובץ זה ולשדר קובץ אחר נוסף שכולל רק את הרשומות השגויות שתוקנו.
3. בהמשך נציג לכם מסך שמאפשר את תיקון הרשומות השגויות באופן ידני.